Моля заявете своето желание за демонстрация    Основни модули в Aubian


Aubian е създаден на модулен принцип, което дава на клиента да ползва само набор от модули свързани с дейността му. Една част от модулите могат да работят напълно самостоятелно, за друга част е желателно да да работят в комбинация. По този начин се избягва дублирането на една и съща входяща информация от различни звена и отдели в компанията и се постига пълна интегрируемост на данните. Като пример за това могат да бъдат дадени модулите: Транспортни заявки, Фактури, Плащания. Транспортната заявка съдържа основната информация за извършената транспортна услуга, като клиент, място на товарене, разтоварване, разстояние, цени и т.н., на база на тази информация се извършва фактуриране на услугата и на база фактурирането се извършват различни видове плащания, предварителни, пълни, частични или свързани с различни предварително договорирани условия.
Модулният принцип на системата дава възможност да се стартира с част от модулите, като останалите модули се внедряват по етапно, като този ред се съгласува с клиента, начинът му на работа и наличната му структура в компанията. Този начин на работа позволява да се извърши плавен преход на работа без да се нарушават бизнес процесите или организацията на работата.

scroll up