Моля заявете своето желание за демонстрация    

КАКВО Е Aubian


Aubian е напълно иновативен софтуер, който лесно се интегрира с всякакъв друг софтуер или системи, които клиентът ползва за изпълнение на своята дейност. Такива могат да бъдат GPS и телематични системи, доставчици на горива, ТОЛ системи, доставчици на части и консумативи, фирми възлагатели на поръчки за транспорт, транспортни борси и платформи и др. Интеграция с Viber, Whatsapp, Telegram. Целта на Aubian е да избегне или намали до минимум всякакво ръчно въвеждане на данни. На база математически модели обработва наличните данни и предоставя точни изчисления, зададени себестойности и рентабилност по различни видове показатели: километър, курс, клиенти, транспортни единици или друг тип техник, шофьор и др. По отношение на видовете ползватели, Aubian се разделя на две части, като първата част включва компании, чиято основна дейност и приходи (или част от тях) са свързани с изпълнението на транспортни поръчки в частта на спедиторската дейност, транспорта или съвкупност от двете. Втората част включва компании, които не формират приходи от това. Наличието на транспортна или друг тип подобна техника има спомагателно значение за тяхната основна дейност и формират само разходна част по закупуването, поддръжката и наличието на всякакъв вид разрешителни и друга документация, необходима за функционирането й.

Фирми формиращи приходи на база използване на транспортни средства или някакъв вид механизация Фирмите упражняващи такъв тип дейности се изправят пред все повече предизвикателства базиращи се на все повече и различни регулации в държавите, в които осъществяват дейност, нарастването на заплатите на служителите, необходимостта от обмяна на информация с различни видове устройства или други компании доставчици или клиенти. От друга страна, те все по-бързо и по-точно трябва да могат да пресмятат себестойностите на изпълняваните от тях дейности и на тази база да формират цени към клиентите си, така че да постигнат оптимална печалба за тях. С нарастване обемите на работа, това е все по-трудно и по-невъзможно да се случи без наличието на специализиран софтуер. Aubian спомага реализацията на всички тези сложни процеси, като заедно с това дава възможност за по-добра организация на работата на служителите спрямо техните отговорности и задължения.
Aubian дава възможност за извършване на по-лесно вземане на решение на база анализ на съществуващите данни от служителите и техните мениджъри.
Aubian е структуриран на модулен принцип – това дава възможност на клиента да ползва само част от модулите, а не цялата система.
Aubian следи за валидността и изтичането на всякакъв вид разрешителни и други видове документи свързани с дейността на компанията или организацията, със служителите или транспортните средства, валидността и падежите по всички видове застраховки на служители, товари и техника, ремонти и консумативи.
Освен, че следи за различни видове събития, след натрупването на достатъчен обем от данни Aubian може да започне да дава предложения за части, консумативи или гуми, които трябва да се подменят по отношение на вид, марка, ценово предложение и доставчик.
За транспортни и спедиторски компании, които преотдават изпъление на поръчки за транспорт на други подизпълнители, в Aubian има добре изградена организация по отношение на проследяването на тези поръчки, генерирането и съхранението на необходимите документи, както и фактуриране и префактуриране на извършените транспортни или друг тип услуги.

Фирми и организации, които притежават транспортна техника, но не формират приходи на база изпълнение на транспортни поръчки, строителна или друг тип дейност. Транспортният парк в една такава компания или организация се явява както една много съществена част от разходите на компанията, също така и едно задължение, на което трябва да се отделят доста време и усилия, а изисква още и заделяне на допълнителен персонал, който да управлява процесите свързани със закупуването, поддръжката, ремонтите и накрая продажбата или подмяната с нови, ако се ползва някакъв вид оперативен лизинг. Aubian до голяма степен успява да оптимизира както всички процеси по поддръжка, ремонти, застраховане и др., така и да премахне необходимостта от всякакво ръчно въвеждане и отнасяне на разходи за нуждите на счетоводството на компанията. Разработените API с Viber, Whatsapp, Telegram и Aubian дават възможност служителите да получават автоматични съобщения за насрочени ГТП, часове в сервиз за смяна на консумативи или застраховател. Също така дават възможност за изпращане на информация към офиса на служителите управляващи автомобилите – снимки, файлове, локация или друг вид предварително дефинирана информация. Освен оптимизиране на процесите, Aubian може да доведе до съществено оптимизиране на разходите отделяни за съществуващия автомобилен парк.

Лизингови компании Все по-голям става дялът на компании и организации използващи услугата "оперативен лизинг." От друга страна, за лизинговите компании става все по-трудно да изпълняват поетите ангажименти при сключен договор за обслужване. Aubian предоставя възможност за улесняване процеса на комуникация между лизингодателя и клиента.
Разработените API с Viber, Whatsapp, Telegram и Aubian дават възможност на ползвателите на превозните средства да получават автоматични съобщения за насрочени ГТП, часове в сервиз за смяна на консумативи или застраховател.
Aubian има възможност да генерира автоматична фактура на база предварителна договореност и да я изпрати на клиент без никаква човешка намеса.
Всички тези и други възможности на системата предоставят сериозен инструментариум в ръцете на лизингодателите, така че да могат бързо и коректно да отговарят на всички изисквания на своите клиенти.

scroll up