Моля заявете своето желание за демонстрация    Основни модули в Aubian

Модул: Горива

Най-големият разход свързан с транспортни средства и строителна механизация това са горивата. Aubian използва успешни математически модели, чрез които прави пълен анализ на зарежданията и разхода на гориво. Модулът автоматично изчислява икономия и преразход на гориво на база горивни норми за изминат пробег или отработени часове, като дава възможност за анализ на разхода на гориво по превозни средства и шофьори. Целта на Aubian е да избегне максимално ръчното въвеждане, като дава възможност, данните за зареждания да се импортират чрез файл или API в зависимост от възможностите, които се предлагат от доставчика на гориво. В Aubian вече са разработени връзки с голям брой доставчици на гориво, както в национален мащаб, така и с доставчици опериращи в други европейски държави. Ако Вашият доставчик не е в нашият списък, ние максимално бързо можем да направим необходимата връзка за извличане данните за зареждания. В модула има възможност за настройка на различни параметри (например: превишаване на преразхода над определели норми, продължително поддържане на висок разход над гориво над нормативно определеният и др.), при достигането на които системата дава индикации и възможност за подробен анализ на случая.
Поради важността си голяма част от модулите, както и аналитичната част на системата ползва данните от модул Горива. Модул Горива ползва модул Интеграция за осъществяване на връзка с доставчиците на горива.
scroll up